مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT – ویرایش ششم

مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT – ویرایش ششم


مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT – ویرایش ششم            مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT شامل 10 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با اطمینان می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GMAT موفق خواهند شد. به دلیل کامل و جامع بودن این مجموعه، استفاده از آن برای داوطلبان شرکت در آزمون GMAT کاملا توصیه می شود.       مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:   1. GMAT Roadmap, 6th Edition 2. The Fractions Decimals Percents, 6th Edition 3. The Algebra, 6th Edition 4. Word Problems, 6th Edition 5. The Geometry, 6th Edition 6. The Number Properties, 6th Edition 7. The Critical Reasoning, 6th Edition 8. Reading Comprehension, 6th Edition 9. The Sentence Correction, 6th Edition 10. The Integrated Reasoning and Essay, 6th Edition     فایل های PDF کتاب ها به زبان انگلیسی است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن …


مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT – ویرایش ششم            مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT شامل 10 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با اطمینان می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GMAT موفق خواهند شد. به دلیل کامل و جامع بودن این مجموعه، استفاده از آن برای داوطلبان شرکت در آزمون GMAT کاملا توصیه می شود.       مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:   1. GMAT Roadmap, 6th Edition 2. The Fractions Decimals Percents, 6th Edition 3. The Algebra, 6th Edition 4. Word Problems, 6th Edition 5. The Geometry, 6th Edition 6. The Number Properties, 6th Edition 7. The Critical Reasoning, 6th Edition 8. Reading Comprehension, 6th Edition 9. The Sentence Correction, 6th Edition 10. The Integrated Reasoning and Essay, 6th Edition     فایل های PDF کتاب ها به زبان انگلیسی است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن …


مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT – ویرایش ششم            مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT شامل 10 جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با اطمینان می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GMAT موفق خواهند شد. به دلیل کامل و جامع بودن این مجموعه، استفاده از آن برای داوطلبان شرکت در آزمون GMAT کاملا توصیه می شود.       مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:   1. GMAT Roadmap, 6th Edition 2. The Fractions Decimals Percents, 6th Edition 3. The Algebra, 6th Edition 4. Word Problems, 6th Edition 5. The Geometry, 6th Edition 6. The Number Properties, 6th Edition 7. The Critical Reasoning, 6th Edition 8. Reading Comprehension, 6th Edition 9. The Sentence Correction, 6th Edition 10. The Integrated Reasoning and Essay, 6th Edition     فایل های PDF کتاب ها به زبان انگلیسی است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن …

کتاب ، جزوه

The Manhattan Prep GMAT, مجموعه کتاب های The Manhattan Prep GMAT ویرایش ششم, آزمون جی مت منهتن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.