نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:۲
مقدمه:۳
فصل دوم:۴
بخش اول:۴
انواع مالکیت ارضی در ایران. ۴
کشاورزان خرده پا- small farmer7
ویژگی های زارعین خرده پا۱۵
اهمیت توجه به زارعان خرده پا۲۱
بخش دوم:۲۳
مفهوم واژه تعاون. ۲۳
تعریف تعاون. ۲۴
انواع همکاری.. ۲۵
تاریخچه‌ی تعاونی. ۲۸
اصول تعاون. ۳۲
نقش اصول تعاون. ۳۸
تعریف شرکت تعاونی. ۴۰
تاریخچه شرکتهای تعاونی تولید. ۴۲
ویژگی های تعاونی های تولید. ۴۴
نقش اصلی نظام بهره برداری تعاونی به معنای اخص شامل تعاونی های…

کشاورزی و منابع طبیعی

تعاونی,زارعان خرده پا,کشاورزی ودامپروری,تحقیق,مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.