پاورپوینت پرتودرمانی باهدایت تصویرIGRT تدریس فصل۲۶ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت پرتودرمانی باهدایت تصویرIGRT تدریس فصل۲۶ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت پرتودرمانی باهدایت تصویرIGRT تدریس فصل۲۶ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری   30اسلایدهمراه باتصویر Image-Guided Radiation Therapy IGRT : انجام پرتودرمانی به روشی که در مراحل مختلف آن از راهنمایی تصاویر استفاده شود. مراحل مختلف: – patient data acquisition, – treatment planning, – treatment simulation, – patient setup, – target localization before and during treatment.       2- تکنولوژیهای راهنمایی ( هدایت) با تصویر در IGRT درمانهای با تکنیکهای جدید از جمله   3D-CRT و IMRT با دقت انطباقی بالایی صورت می گیرد به طوری که  نیاز به دقت بالا در مکان PTV   می باشد. در این راستا سیستمهای با قابلیت تصویر برداری در ” طول درمان“ گسترش یافته اند. این سیستمها به روشهای گوناگون تصویر زنده  از PTV  و آناتومی اطراف آن فراهم میکنند. الف- تصاویر پرتال و رادیوگرافیک شتابدهنده های جدید به دو سیستم تصویر برداری مجهز میباشند: الف- تصویر بردار کیلو ولتاژ x-ray : دستگاه x-r …


پاورپوینت پرتودرمانی باهدایت تصویرIGRT تدریس فصل۲۶ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری   30اسلایدهمراه باتصویر Image-Guided Radiation Therapy IGRT : انجام پرتودرمانی به روشی که در مراحل مختلف آن از راهنمایی تصاویر استفاده شود. مراحل مختلف: – patient data acquisition, – treatment planning, – treatment simulation, – patient setup, – target localization before and during treatment.       2- تکنولوژیهای راهنمایی ( هدایت) با تصویر در IGRT درمانهای با تکنیکهای جدید از جمله   3D-CRT و IMRT با دقت انطباقی بالایی صورت می گیرد به طوری که  نیاز به دقت بالا در مکان PTV   می باشد. در این راستا سیستمهای با قابلیت تصویر برداری در ” طول درمان“ گسترش یافته اند. این سیستمها به روشهای گوناگون تصویر زنده  از PTV  و آناتومی اطراف آن فراهم میکنند. الف- تصاویر پرتال و رادیوگرافیک شتابدهنده های جدید به دو سیستم تصویر برداری مجهز میباشند: الف- تصویر بردار کیلو ولتاژ x-ray : دستگاه x-r …


پاورپوینت پرتودرمانی باهدایت تصویرIGRT تدریس فصل۲۶ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری   30اسلایدهمراه باتصویر Image-Guided Radiation Therapy IGRT : انجام پرتودرمانی به روشی که در مراحل مختلف آن از راهنمایی تصاویر استفاده شود. مراحل مختلف: – patient data acquisition, – treatment planning, – treatment simulation, – patient setup, – target localization before and during treatment.       2- تکنولوژیهای راهنمایی ( هدایت) با تصویر در IGRT درمانهای با تکنیکهای جدید از جمله   3D-CRT و IMRT با دقت انطباقی بالایی صورت می گیرد به طوری که  نیاز به دقت بالا در مکان PTV   می باشد. در این راستا سیستمهای با قابلیت تصویر برداری در ” طول درمان“ گسترش یافته اند. این سیستمها به روشهای گوناگون تصویر زنده  از PTV  و آناتومی اطراف آن فراهم میکنند. الف- تصاویر پرتال و رادیوگرافیک شتابدهنده های جدید به دو سیستم تصویر برداری مجهز میباشند: الف- تصویر بردار کیلو ولتاژ x-ray : دستگاه x-r …

علوم پزشکی

پاورپوینت پرتودرمانی باهدایت تصویرIGRT ,پاورپوینت فصل۲۶ فیزیک پرتو درمانی خان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.