مقاله انگلیسی به همراه ترجمه اثر سونیا زلدویچ

مقاله انگلیسی به همراه ترجمه اثر سونیا زلدویچ مقاله انگلیسی به همراه ترجمه اثر سونیا زلدویچ اثر سونیا زلدویچ اثر طیفی بر روی تابش پس زمینه کیهانی می باشد که به علت برهمکنش با الکترون های گاز داغ درون خوشه ها ی کهکشانی به وجود می آید.مقاله انگلیسی به همراه ترجمه ۱۵صفحه می باشد. … […]

Read more

مقاله انگلیسی با ترجمه پیش بینی و سیاست گذاری بلند مدت: تحلیل کار حد پیش بینی کننده در سازمان های سیاسی در هلند(۲۰۱۳)(Foresight and long-term policy-m

مقاله انگلیسی با ترجمه پیش بینی و سیاست گذاری بلند مدت: تحلیل کار حد پیش بینی کننده در سازمان های سیاسی در هلند(۲۰۱۳)(Foresight and long-term policy-m مقاله انگلیسی با ترجمه پیش بینی و سیاست گذاری بلند مدت: تحلیل کار حد پیش بینی کننده در سازمان های سیاسی در هلند(۲۰۱۳)(Foresight and long-term policy-m Foresight and long-term […]

Read more