تحقیق درباره آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

توضیحات

تحقیق درباره آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

تحقیق درباره آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : نقشه های زمین شناسی: مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد که مربوط به کدام دوران، دوره و کدام دور است و یک سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد. دوران های زمین شناسی به ترتیب عبارتند از: ۱)پرکامبرین ۲) پالئوزوئیک ۳) مزوزوئیک ۴) سنوزوئیک ۵) عهد حاضر که به کواترنر نیز معروف است که هرکدام دارای دوره هایی هستند:   دوران پالئوزوئیک: ۱) کامبرین ۲) اردوویسین ۳) سیلورین ۴) کربونیفر ۵) پرمین دوران مزوزوئیک: ۱) تریاس ۲) ژوراسیک ۳) کرتاسه دوران سنوزوئیک: ۱) پالئوسن ۲) ائوسن ۳) اولیگوسن ۴) میوسن  5) پلیوسن ۶) پلیئوستوسن ۷) هولوستن مقیاس نقشه: ضریب کوچک شدگ …

تحقیق درباره آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : نقشه های زمین شناسی: مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد که مربوط به کدام دوران، دوره و کدام دور است و یک سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد. دوران های زمین شناسی به ترتیب عبارتند از: ۱)پرکامبرین ۲) پالئوزوئیک ۳) مزوزوئیک ۴) سنوزوئیک ۵) عهد حاضر که به کواترنر نیز معروف است که هرکدام دارای دوره هایی هستند:   دوران پالئوزوئیک: ۱) کامبرین ۲) اردوویسین ۳) سیلورین ۴) کربونیفر ۵) پرمین دوران مزوزوئیک: ۱) تریاس ۲) ژوراسیک ۳) کرتاسه دوران سنوزوئیک: ۱) پالئوسن ۲) ائوسن ۳) اولیگوسن ۴) میوسن  5) پلیوسن ۶) پلیئوستوسن ۷) هولوستن مقیاس نقشه: ضریب کوچک شدگ …

تحقیق درباره آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : نقشه های زمین شناسی: مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد که مربوط به کدام دوران، دوره و کدام دور است و یک سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد. دوران های زمین شناسی به ترتیب عبارتند از: ۱)پرکامبرین ۲) پالئوزوئیک ۳) مزوزوئیک ۴) سنوزوئیک ۵) عهد حاضر که به کواترنر نیز معروف است که هرکدام دارای دوره هایی هستند:   دوران پالئوزوئیک: ۱) کامبرین ۲) اردوویسین ۳) سیلورین ۴) کربونیفر ۵) پرمین دوران مزوزوئیک: ۱) تریاس ۲) ژوراسیک ۳) کرتاسه دوران سنوزوئیک: ۱) پالئوسن ۲) ائوسن ۳) اولیگوسن ۴) میوسن  5) پلیوسن ۶) پلیئوستوسن ۷) هولوستن مقیاس نقشه: ضریب کوچک شدگ …

علوم پایه

تحقیق درباره آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی,تحقیق,درباره,آزمایشگاه,سنگ,و,فسیل,شناسی