تحقیق درباره آزمونهای حاملگی

توضیحات

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آزمون‌های حاملگی امروزه برای انواع تست های حاملگی، کیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند که سریعاً یعنی در عرض ۳ الی ۵ دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت کیت های در بازار موجودند، ولی هر کدام وابسته به همان اصل کلی است: شاسائی hCG (یا یک لیست یونیت آن) توسط یک آنتی بادی ضد مولکول hCG  یا اپی توپ های بتا ساب یونیت آن . تقریباً ۱۵ سال قبل، Bandi و همکارانش (۱۹۸۷) دریافتند که ۳۹ تست حاملگی از طریق ادرار در سال ۱۹۸۶ در بازار موجودد بودند. Cole و Kardana (1992) مشاهده کردند که در سال ۱۹۹۱ بیش از ۵۰ کیت تجاری برای اندازه گیری hCG متشکل از زیرمجموعه های آلفا و بتا هستند، اینکه دو زیرمجموعه هر کدام از مولکول ها را می‌توان تفکیک و تخلیص نمود …

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آزمون‌های حاملگی امروزه برای انواع تست های حاملگی، کیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند که سریعاً یعنی در عرض ۳ الی ۵ دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت کیت های در بازار موجودند، ولی هر کدام وابسته به همان اصل کلی است: شاسائی hCG (یا یک لیست یونیت آن) توسط یک آنتی بادی ضد مولکول hCG  یا اپی توپ های بتا ساب یونیت آن . تقریباً ۱۵ سال قبل، Bandi و همکارانش (۱۹۸۷) دریافتند که ۳۹ تست حاملگی از طریق ادرار در سال ۱۹۸۶ در بازار موجودد بودند. Cole و Kardana (1992) مشاهده کردند که در سال ۱۹۹۱ بیش از ۵۰ کیت تجاری برای اندازه گیری hCG متشکل از زیرمجموعه های آلفا و بتا هستند، اینکه دو زیرمجموعه هر کدام از مولکول ها را می‌توان تفکیک و تخلیص نمود …

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آزمون‌های حاملگی امروزه برای انواع تست های حاملگی، کیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند که سریعاً یعنی در عرض ۳ الی ۵ دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت کیت های در بازار موجودند، ولی هر کدام وابسته به همان اصل کلی است: شاسائی hCG (یا یک لیست یونیت آن) توسط یک آنتی بادی ضد مولکول hCG  یا اپی توپ های بتا ساب یونیت آن . تقریباً ۱۵ سال قبل، Bandi و همکارانش (۱۹۸۷) دریافتند که ۳۹ تست حاملگی از طریق ادرار در سال ۱۹۸۶ در بازار موجودد بودند. Cole و Kardana (1992) مشاهده کردند که در سال ۱۹۹۱ بیش از ۵۰ کیت تجاری برای اندازه گیری hCG متشکل از زیرمجموعه های آلفا و بتا هستند، اینکه دو زیرمجموعه هر کدام از مولکول ها را می‌توان تفکیک و تخلیص نمود …

علوم پزشکی

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی,آزمونهای حاملگی,حاملگی,باداری,جنین شناسی