تحقیق درباره استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

توضیحات

تحقیق درباره استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

تحقیق درباره استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۳     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی چکیده مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد …

تحقیق درباره استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۳     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی چکیده مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد …

تحقیق درباره استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۳     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی چکیده مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد …

علوم انسانی

تحقیق درباره استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی,تحقیق,درباره,استثنائات,وارده,بر,توقیف,اموال,در,قانون,اجرای,احکام,مدنی