تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم

شناسه محصول: 4273fd227741 دسته:

توضیحات

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۵
 
 
 
 
روایی:
طبق مطالب و تصاویر موجود در درس،محتوای درس وهدف درس یکی است.
پایائی:
از توالی خوبی برخوردار است. مظالب پشت سر هم آمده و مرطبت به هم هستند.
تعداد واژه ها:
تعداد واژه های این درس نسبت به سن دانش آموز مناسب است وبیشتر از تصاویر استفاده شده تا از کلمات و متن.
میزان تمرینها و فعالیت ها:
طبق موضوع درس که هوای سالم و آب سالم است فقط یک فعالیت وجود دارد ویک ایستگاه فکر…

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۵
 
 
 
 
روایی:
طبق مطالب و تصاویر موجود در درس،محتوای درس وهدف درس یکی است.
پایائی:
از توالی خوبی برخوردار است. مظالب پشت سر هم آمده و مرطبت به هم هستند.
تعداد واژه ها:
تعداد واژه های این درس نسبت به سن دانش آموز مناسب است وبیشتر از تصاویر استفاده شده تا از کلمات و متن.
میزان تمرینها و فعالیت ها:
طبق موضوع درس که هوای سالم و آب سالم است فقط یک فعالیت وجود دارد ویک ایستگاه فکر…

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم

تحلیل محتوا درس ۲ علوم دوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۵
 
 
 
 
روایی:
طبق مطالب و تصاویر موجود در درس،محتوای درس وهدف درس یکی است.
پایائی:
از توالی خوبی برخوردار است. مظالب پشت سر هم آمده و مرطبت به هم هستند.
تعداد واژه ها:
تعداد واژه های این درس نسبت به سن دانش آموز مناسب است وبیشتر از تصاویر استفاده شده تا از کلمات و متن.
میزان تمرینها و فعالیت ها:
طبق موضوع درس که هوای سالم و آب سالم است فقط یک فعالیت وجود دارد ویک ایستگاه فکر…

سایر رشته های فنی مهندسی