ترجمه مقاله Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample

2,000 تومان

دانلود مقاله انگليسي همراه با ترجمه

Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample

 بررسی معنویت، دین و رفتار خودکشی گرایانه در یک نمونه با جامعه آماری ملی

توضیحات

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample

 بررسی معنویت، دین و رفتار خودکشی گرایانه در یک نمونه با جامعه آماری ملی

Journal of Affective Disorders 114 (2009) 32–۴۰

Research report

Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample

Daniel T. Rasic c, Shay-Lee Belik a,b, Brenda Elias b, Laurence Y. Katz a,
Murray Enns a,b, Jitender Sareen a,b,
Swampy Cree Suicide Prevention Team 1
a Department of Psychiatry, University of Manitoba, Canada
b Department of Community Health Sciences, University of Manitoba, Canada
c Department of Psychiatry, Dalhousie University, Canada
Received 11 June 2008; received in revised form 6 August 2008;

:Abstract

Background: Studies show that religion and spirituality are associated with decreased rates of mental illness. Some studies show decreased rates of suicide in religious populations, but the association between religion, spirituality and suicidal behaviors in people with mental illness are understudied. Few studies have examined the influence of social supports in these    relationships

Methods: Data were drawn fromthe Canadian Community Health Survey 1.2. Logistic regression was used to examine the relationship between spiritual values and religious worship attendance with twelve-month suicidal ideation and attempts. Regressions were adjusted for sociodemographic factors and social supports. Interaction variables were then tested to examine possible effect modification by presence of a mental disorder

Results: Identifying oneself as spiritual was associated with decreased odds of suicide attempt (adjusted odds ratio-1 [AOR-1]=0.65

CI: 0.44–۰.۹۶) but was not significant after adjusting for social supports. Religious attendance was associated with decreased odds of suicidal ideation (AOR-1=0.64, 95% CI: 0.53–۰.۷۷) but not after adjusting for social supports. Religious attendance was associated with decreased odds of suicide attempt and remained significant after adjusting for social supports (AOR-2=0.38, 95% CI: 0.17–۰.۸۹). No significant interaction effects were observed between any of the tested mental disorders and religion, spirituality and suicidal behavior

Limitations: This was a cross-sectional survey and causality of relationships cannot be inferred.

 

چکیده

پیش زمینه: مطالعات نشان می دهند که دین و معنویت با کاهش میزان بیماری های روانی در ارتباط می باشند. برخی مطالعات نشان از کاهش میزان خودکشی در جمعیت های مذهبی دارند، اما مطالعات کافی درباره ارتباط بین دین، معنویت و رفتارهای خودکش گرایانه در افرادِ با بیماری های روانی به انجام نرسیده است. در حقیقت، مطالعات اندکی به بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی در این روابط پرداخته اند.
روش شناسی: داده های این پژوهش از مطالعۀ سلامت جامعۀ کانادا ۲.۱ (CCHS 1.2) به دست آمده است. رگرسیون استدلالی برای بررسی رابطه بین ارزش های معنوی و گرایش به عبادت مذهبی با ۱۲ ماه خیال اندیشی و اقدام به خودکشی مورد استفاده گرفت. رگرسیون ها با عوامل اجتماعی-جمعیتی و حمایت های اجتماعی مطابقت داده شد. سپس متغیرهای تکراری به منظور بررسی تأثیر تغییر ممکن با حضور یک اختلال روانی تست گردید.
نتایج: معنوی پنداشتنِ خود در ارتباط با کاهش شانس اقدام به خودکشی همراه بود (۰.۶۵ = نسبت شانس تطبیق)، اما پس از تطبیق با حمایت های اجتماعی، این مورد صادق نبود. حضور مذهبی در ارتباط با کاهش شانس اقدام به خودکشی بوده و پس از تطبیق با حمایت های اجتماعی، به صورت معنی دار باقی ماند. هیچگونه اثرات متقابل معنی داری بین هر گونه اختلال روانی تست شده و مذهب، معنویت و رفتار خودکشی گرایانه مشاهده نشد.
محدودیت ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است و علیت روابط را نمی توان استنباط نمود.

Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample
Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample

 

برای دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی

 

نوع فایل اصلی انگلیسی: pdf

نوع فایل ترجمه شده:‌word (قابل ویرایش)

تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی:۳۰۳۰

 

لطفاً برای مشاهده ترجمه مقاله Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample محصول را خریداری نمائید.

تشکر از خریدتان