راهنمای عملی درمان فراشناختی

توضیحات

راهنمای عملی درمان فراشناختی

راهنمای عملی درمان فراشناختی

راهنمای عملی درمان فراشناختی

۱۲۰ اسلاید زیبا، جامع و ساختارمند در مورد درمان فراشناختی، شامل:
نظریه فراشناخت
ماهیت فراشناخت(حیطه ها )
سبک های تجربه کردن
مدل اختلال فراشناختی (S-REF)
اصول اساسی
سندرم شناختی-توجهی (CAS)
مدل A-B-C تجدیدنظر شده
ارزیابی
مهارت های اساسی
فنون آموزش توجه
فنون ذهن آگاهی گسلیده(DM)
مصاحبه ها
برنامه درمان…

راهنمای عملی درمان فراشناختی

راهنمای عملی درمان فراشناختی

۱۲۰ اسلاید زیبا، جامع و ساختارمند در مورد درمان فراشناختی، شامل:
نظریه فراشناخت
ماهیت فراشناخت(حیطه ها )
سبک های تجربه کردن
مدل اختلال فراشناختی (S-REF)
اصول اساسی
سندرم شناختی-توجهی (CAS)
مدل A-B-C تجدیدنظر شده
ارزیابی
مهارت های اساسی
فنون آموزش توجه
فنون ذهن آگاهی گسلیده(DM)
مصاحبه ها
برنامه درمان…

راهنمای عملی درمان فراشناختی

راهنمای عملی درمان فراشناختی

۱۲۰ اسلاید زیبا، جامع و ساختارمند در مورد درمان فراشناختی، شامل:
نظریه فراشناخت
ماهیت فراشناخت(حیطه ها )
سبک های تجربه کردن
مدل اختلال فراشناختی (S-REF)
اصول اساسی
سندرم شناختی-توجهی (CAS)
مدل A-B-C تجدیدنظر شده
ارزیابی
مهارت های اساسی
فنون آموزش توجه
فنون ذهن آگاهی گسلیده(DM)
مصاحبه ها
برنامه درمان…

روان شناسی

درمان روانشناختی,فراشناخت,ذهن آگاهی,درمان فراشناختی,ذهن آگاهی گسلیده