رمان The Butcher of Anderson Station

توضیحات

رمان The Butcher of Anderson Station

رمان The Butcher of Anderson Station

رمان The Butcher of Anderson Station

داستانی خارق العاده از نویسنده با نبوغ داستان های علمی تخیلی جیمز کوری که در سال ۲۰۱۱ چاپ شد و یکی از بهترین کتاب های ژانر علمی تخیلی سال بوده است
یک داستان جدید به وسعت جهان هستی. یک روز کلنل فرد جانسون به عنوان قهرمان وارد این سیستم خواهد شد. یک روز او یک مرد ناامید که مالک یه سفینه فضایی دزدی است را ملاقات خواهد کرد با داستان او آشنا خواهد شد، داستانی از یک راز کشنده و گسترش دوستی ها. اما خیلی قبل تر از آنکه فرد رهبر یکی از بزرگترین سفینه های…

رمان The Butcher of Anderson Station

رمان The Butcher of Anderson Station

داستانی خارق العاده از نویسنده با نبوغ داستان های علمی تخیلی جیمز کوری که در سال ۲۰۱۱ چاپ شد و یکی از بهترین کتاب های ژانر علمی تخیلی سال بوده است
یک داستان جدید به وسعت جهان هستی. یک روز کلنل فرد جانسون به عنوان قهرمان وارد این سیستم خواهد شد. یک روز او یک مرد ناامید که مالک یه سفینه فضایی دزدی است را ملاقات خواهد کرد با داستان او آشنا خواهد شد، داستانی از یک راز کشنده و گسترش دوستی ها. اما خیلی قبل تر از آنکه فرد رهبر یکی از بزرگترین سفینه های…

رمان The Butcher of Anderson Station

رمان The Butcher of Anderson Station

داستانی خارق العاده از نویسنده با نبوغ داستان های علمی تخیلی جیمز کوری که در سال ۲۰۱۱ چاپ شد و یکی از بهترین کتاب های ژانر علمی تخیلی سال بوده است
یک داستان جدید به وسعت جهان هستی. یک روز کلنل فرد جانسون به عنوان قهرمان وارد این سیستم خواهد شد. یک روز او یک مرد ناامید که مالک یه سفینه فضایی دزدی است را ملاقات خواهد کرد با داستان او آشنا خواهد شد، داستانی از یک راز کشنده و گسترش دوستی ها. اما خیلی قبل تر از آنکه فرد رهبر یکی از بزرگترین سفینه های…

سایر رشته های علوم پایه

Anderson Stationرمان,کتابهای جیمز کوری