سکه شناسی ایران

توضیحات

سکه شناسی ایران

سکه شناسی ایران

سکه شناسی ایران

عنوان کتاب: سکه شناسی ایران
نویسنده:
 موضوع و محتوا:
۱-تاریخچه پول۲-علم سکه شناسی۳-قبل از پیدایش سکه۴-شکال کهن پول۵-هدف از ایجاد سکه۶-پیدایش سکه۷-جنس فلزات-۸اوضاع اقتصادی و واحد پول در بابل۹-سکه های هخامنشی-۱۰-اسکندر-۱۱-سکه های اشکانی۱۲-خصوصیات سکه های اشکانی۱۳-سکه ساسانی۱۴-نوع سکه های ساسانی۱۵-نوشته های روی سکه۱۶-سکه خانه ها۱۷-خصوصیات کلی سکه های ساسانی
قسمتی از کتاب:سکه شناسی قسمت مهمی از باستان شناسی است که شاهد زنده ای از تمدن دنیای قدیم و ملل…

سکه شناسی ایران

سکه شناسی ایران

عنوان کتاب: سکه شناسی ایران
نویسنده:
 موضوع و محتوا:
۱-تاریخچه پول۲-علم سکه شناسی۳-قبل از پیدایش سکه۴-شکال کهن پول۵-هدف از ایجاد سکه۶-پیدایش سکه۷-جنس فلزات-۸اوضاع اقتصادی و واحد پول در بابل۹-سکه های هخامنشی-۱۰-اسکندر-۱۱-سکه های اشکانی۱۲-خصوصیات سکه های اشکانی۱۳-سکه ساسانی۱۴-نوع سکه های ساسانی۱۵-نوشته های روی سکه۱۶-سکه خانه ها۱۷-خصوصیات کلی سکه های ساسانی
قسمتی از کتاب:سکه شناسی قسمت مهمی از باستان شناسی است که شاهد زنده ای از تمدن دنیای قدیم و ملل…

سکه شناسی ایران

سکه شناسی ایران

عنوان کتاب: سکه شناسی ایران
نویسنده:
 موضوع و محتوا:
۱-تاریخچه پول۲-علم سکه شناسی۳-قبل از پیدایش سکه۴-شکال کهن پول۵-هدف از ایجاد سکه۶-پیدایش سکه۷-جنس فلزات-۸اوضاع اقتصادی و واحد پول در بابل۹-سکه های هخامنشی-۱۰-اسکندر-۱۱-سکه های اشکانی۱۲-خصوصیات سکه های اشکانی۱۳-سکه ساسانی۱۴-نوع سکه های ساسانی۱۵-نوشته های روی سکه۱۶-سکه خانه ها۱۷-خصوصیات کلی سکه های ساسانی
قسمتی از کتاب:سکه شناسی قسمت مهمی از باستان شناسی است که شاهد زنده ای از تمدن دنیای قدیم و ملل…

آموزش

سکه شناسی ایران و گنج,کتاب سکه شناسی,عتیقه,سکه های قدیمی