سکه های اشکانیان

توضیحات

سکه های اشکانیان

سکه های اشکانیان

سکه های اشکانیان

عنوان کتاب :سکه های اشکانیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱- امپراطوری اشکانیان۲- سکه های اشکانی۳-تاریخ گذاری۴-نقوش روی سکه های اشکانی۵-ارشک ۲۱۱تا۲۵۰ پ.م؛۶تیرداد۱۹۱تا۲۱۱ پ.م۷قورباپات۱۷۶تا۱۹۱پ.م۸فرهاد یکم۱۷۱تا۱۷۶پ.م۹مهرداد یکم ۱۳۸تا۱۷۱ پ.م ۱۰فرهاد دوم ۱۲۷تا۱۳۸پ.م۱۱باگاسیس۱۲۵ تا۱۲۷پ.م۱۲اردوان یکم۱۲۳تا۱۲۷پ.م.
قسمتی از کتاب:تغییرات چهره حتی آرایش و موی شاهانی که به طور کلی بر روی سکه های اشکانی چهره واقعی فرمانروا نقش گردیده است مدت طولانی سلطنت کرده اند در تصاویر آنها بر روی…

سکه های اشکانیان

سکه های اشکانیان

عنوان کتاب :سکه های اشکانیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱- امپراطوری اشکانیان۲- سکه های اشکانی۳-تاریخ گذاری۴-نقوش روی سکه های اشکانی۵-ارشک ۲۱۱تا۲۵۰ پ.م؛۶تیرداد۱۹۱تا۲۱۱ پ.م۷قورباپات۱۷۶تا۱۹۱پ.م۸فرهاد یکم۱۷۱تا۱۷۶پ.م۹مهرداد یکم ۱۳۸تا۱۷۱ پ.م ۱۰فرهاد دوم ۱۲۷تا۱۳۸پ.م۱۱باگاسیس۱۲۵ تا۱۲۷پ.م۱۲اردوان یکم۱۲۳تا۱۲۷پ.م.
قسمتی از کتاب:تغییرات چهره حتی آرایش و موی شاهانی که به طور کلی بر روی سکه های اشکانی چهره واقعی فرمانروا نقش گردیده است مدت طولانی سلطنت کرده اند در تصاویر آنها بر روی…

سکه های اشکانیان

سکه های اشکانیان

عنوان کتاب :سکه های اشکانیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱- امپراطوری اشکانیان۲- سکه های اشکانی۳-تاریخ گذاری۴-نقوش روی سکه های اشکانی۵-ارشک ۲۱۱تا۲۵۰ پ.م؛۶تیرداد۱۹۱تا۲۱۱ پ.م۷قورباپات۱۷۶تا۱۹۱پ.م۸فرهاد یکم۱۷۱تا۱۷۶پ.م۹مهرداد یکم ۱۳۸تا۱۷۱ پ.م ۱۰فرهاد دوم ۱۲۷تا۱۳۸پ.م۱۱باگاسیس۱۲۵ تا۱۲۷پ.م۱۲اردوان یکم۱۲۳تا۱۲۷پ.م.
قسمتی از کتاب:تغییرات چهره حتی آرایش و موی شاهانی که به طور کلی بر روی سکه های اشکانی چهره واقعی فرمانروا نقش گردیده است مدت طولانی سلطنت کرده اند در تصاویر آنها بر روی…

آموزش

کتاب پی دی اف سکه های اشکانیان,طلا و زیر خاکی,سکه زیر خاکی طلا,شناسائی محل گنج