سکه های هخامنشیان

توضیحات

سکه های هخامنشیان

سکه های هخامنشیان

سکه های هخامنشیان

عنوان کتاب:سکه های هخامنشیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱کوروش بزرگ۵۳۰تا۵۵۰پ.م۲داریوش یکم۴۸۶تا۵۲۲پ.م۳خشایار شاه یکم۴۶۵تا۴۸۶پ.م۴اردشیر یکم۴۲۴تا۴۶۵پ.م۵داریوش دوم ۴۰۳تا۴۲۳پ. م۶کوروش جوان برادر ارشک(اردشیر دوم)بود۷اردشیر دوم ۳۵۸تا۴۰۳پ.م۸اردشیر سوم ۳۳۸تا۳۵۸پ.م۹داریوش سوم۳۳۰تا۳۳۸پ.م.
قسمتی از کتاب:نقش سکه های اردشیر سوم بسیار شبیه به سکه های اردشیر دوم است.نیم رخ اردشیر با ریش بلند و نوک تیز با موهای پر پشت که گوشها و پشت گردن را به خوبی پوشانده است و تشخیص سکه های اردشیر…

سکه های هخامنشیان

سکه های هخامنشیان

عنوان کتاب:سکه های هخامنشیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱کوروش بزرگ۵۳۰تا۵۵۰پ.م۲داریوش یکم۴۸۶تا۵۲۲پ.م۳خشایار شاه یکم۴۶۵تا۴۸۶پ.م۴اردشیر یکم۴۲۴تا۴۶۵پ.م۵داریوش دوم ۴۰۳تا۴۲۳پ. م۶کوروش جوان برادر ارشک(اردشیر دوم)بود۷اردشیر دوم ۳۵۸تا۴۰۳پ.م۸اردشیر سوم ۳۳۸تا۳۵۸پ.م۹داریوش سوم۳۳۰تا۳۳۸پ.م.
قسمتی از کتاب:نقش سکه های اردشیر سوم بسیار شبیه به سکه های اردشیر دوم است.نیم رخ اردشیر با ریش بلند و نوک تیز با موهای پر پشت که گوشها و پشت گردن را به خوبی پوشانده است و تشخیص سکه های اردشیر…

سکه های هخامنشیان

سکه های هخامنشیان

عنوان کتاب:سکه های هخامنشیان
نویسنده:
موضوع و محتوا:۱کوروش بزرگ۵۳۰تا۵۵۰پ.م۲داریوش یکم۴۸۶تا۵۲۲پ.م۳خشایار شاه یکم۴۶۵تا۴۸۶پ.م۴اردشیر یکم۴۲۴تا۴۶۵پ.م۵داریوش دوم ۴۰۳تا۴۲۳پ. م۶کوروش جوان برادر ارشک(اردشیر دوم)بود۷اردشیر دوم ۳۵۸تا۴۰۳پ.م۸اردشیر سوم ۳۳۸تا۳۵۸پ.م۹داریوش سوم۳۳۰تا۳۳۸پ.م.
قسمتی از کتاب:نقش سکه های اردشیر سوم بسیار شبیه به سکه های اردشیر دوم است.نیم رخ اردشیر با ریش بلند و نوک تیز با موهای پر پشت که گوشها و پشت گردن را به خوبی پوشانده است و تشخیص سکه های اردشیر…

آموزش

طلا گنج گنج یابی سکه طلا,دانلود کتب سکه های هخامنشی,سکه های هخامنشیان,کاوش در قبرستان