شرط بنایی در حقوق ایران

2,000 تومان

شرط بنایی در حقوق ایران

 

مبحث اول : بررسی ادله اعتبار شرط بنایی در قانون مدنی

مبحث دوم: رابطه شرط بنایی با عرف و نقش آن در تفسیر و تعدیل قرارداد

مبحث سوم : مصادیق و اثبات شرط بنایی

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات:38

توضیحات

شرط بنایی در حقوق ایران

 

مبحث اول : بررسی ادله اعتبار شرط بنایی در قانون مدنی

گفتاراول: حق نفقه در نکاح موقت

گفتار دوم : شرط صفت در همسر

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف وصف

 • قسمت اول: خیار رؤیت

 • قسمت دوم: خیار تخلف وصف

گفتار چهارم: بیع از روی نمونه

گفتار پنجم: مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم: رابطه شرط بنایی با عرف و نقش آن در تفسیر و تعدیل قرارداد

گفتار اول: رابطه شرط بنایی و عرف

گفتاردوم: نقش شرطی بنایی در تفسیر قرارداد

گفتارسوم: نقش شرط بنایی در تعدیل قرارداد

مبحث سوم : مصادیق و اثبات شرط بنایی

گفتار اول: مصادیق شرط بنایی

 • قسمت اول : شرط داوری در دعاوی خانوادگی

 • قسمت دوم: شرط اشتغال زوجه

 • قسمت سوم: توافق بر سقوط خیار قبل از عقد

 • قسمت چهارم: انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

گفتاردوم: اثبات شرط بنایی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

 

شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در حقوق ایران

 

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن است وجود شرط بنایی در قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد و تعاریف حقوقدانان از شرط بنایی ارائه شود، سپس ارتباط شرط بنایی با عرف، تفسیر و تعدیل قرارداد بیان شود و در آخر مصادیق و اثبات شرط بنایی  مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

قانون مدنی در دو ماده به صراحت از شرط بنایی نامبرده و آن را لازم الوفاء و مشروع می داند.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی : «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد»

البته شرط بنایی قبل از این در بند ۷ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ چنین بیان شده : «مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله وقرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفا معمله مبنی بر آن باشد.»

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۳۸

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق شرط بنایی در حقوق ایران محصول را خریداری نمائید…

تشکر از خریدتان
 

 • شرط بنایی در حقوق ایران
 • شرط بنایی
 • شرط بنایی چیست
 • شرط بنایی در نکاح
 • شرط بنایی در حقوق ایران
 • شرط بنایی در فقه
 • شرط بنایی عقد
 • شرط ضمنی بنایی
 • تعریف شرط بنایی
 • ماهیت شرط بنایی
 • مفهوم شرط بنایی

شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی شرط بنایی چیست شرط ابتدایی چیست شرط بنایی یا تبانی معنی متباینا شرط ابتدایی در حقوق ایران شروط بنایی مقاله شرط ابتدایی