طراحی سازه های بلند برای نیروهای باد و زلزلهطراحی سازه های بلند برای نیروهای باد و زلزله این فایل دارای 7 بخش است که عبارتند از : 1-چالشهایی که در رابطه با طراحی سازه های بلند  با آن مواجه خواهیم شد 2-انواع سیستم های سازه های بلند 3-ملاحضات کلیدی برای طراحی اینگونه سازه ها 4-مروری برآئین نامه ها و تعیین نیروها 5-مواردی از سازه های بلند در دنیا که روی آنها مطالعه انجام شده است 6-مقایسه اثر نیروی باد و زلزله 7-مقایسه هزینه های سازه های بتنی بلند با سازه های کامپوزیت بلند …