طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

توضیحات

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

موضوع طرح : تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی خودرو
نوع تولیدات : بوش خودروهای سنگین + دستگاه اره لنگ + انواع قالب
تعداد شاغلین : ۱۴ نفر
زمان بازگشت سرمایه : 50 ماه
فرمت : PDF
 
 
 …

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

موضوع طرح : تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی خودرو
نوع تولیدات : بوش خودروهای سنگین + دستگاه اره لنگ + انواع قالب
تعداد شاغلین : ۱۴ نفر
زمان بازگشت سرمایه : 50 ماه
فرمت : PDF
 
 
 …

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

موضوع طرح : تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی خودرو
نوع تولیدات : بوش خودروهای سنگین + دستگاه اره لنگ + انواع قالب
تعداد شاغلین : ۱۴ نفر
زمان بازگشت سرمایه : 50 ماه
فرمت : PDF
 
 
 …

کارآفرینی

کارآفرینی,پروژه,طرحهای توجیهی,قطعه سازی خودرو,تراشکاری,PDF