فایل پاورپوینت در مورد پوشاک ما

شناسه محصول: 96071501f9d2 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت در مورد پوشاک ما

فایل پاورپوینت در مورد پوشاک ما

دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۶
 
 
 
 
دانش آموزان در پایان این فصل :
×
× با انواع لباس های ایرانی از گذشته تا به حال آشنا می شوند .
×
×با چگونگی تولید لباس و خرید آن آشنا می شوند .
× منابع و فعالیت های اقتصادی
 
× فرهنگ و هویت
 
× زمان تداوم و تغییر
 
×نظام اجتماعی
 
×مکان و فضا
مفاهیم کلیدی
تولید ، توزیع و مصرف
فرایند تولید پوشاک از منبع تا مصرف و مشاغل…

فایل پاورپوینت در مورد پوشاک ما

دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۶
 
 
 
 
دانش آموزان در پایان این فصل :
×
× با انواع لباس های ایرانی از گذشته تا به حال آشنا می شوند .
×
×با چگونگی تولید لباس و خرید آن آشنا می شوند .
× منابع و فعالیت های اقتصادی
 
× فرهنگ و هویت
 
× زمان تداوم و تغییر
 
×نظام اجتماعی
 
×مکان و فضا
مفاهیم کلیدی
تولید ، توزیع و مصرف
فرایند تولید پوشاک از منبع تا مصرف و مشاغل…

فایل پاورپوینت در مورد پوشاک ما

دانلود پاورپوینت در مورد پوشاک ما
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۶
 
 
 
 
دانش آموزان در پایان این فصل :
×
× با انواع لباس های ایرانی از گذشته تا به حال آشنا می شوند .
×
×با چگونگی تولید لباس و خرید آن آشنا می شوند .
× منابع و فعالیت های اقتصادی
 
× فرهنگ و هویت
 
× زمان تداوم و تغییر
 
×نظام اجتماعی
 
×مکان و فضا
مفاهیم کلیدی
تولید ، توزیع و مصرف
فرایند تولید پوشاک از منبع تا مصرف و مشاغل…

سایر رشته های فنی مهندسی