ترجمه Organizational culture and intellectual capital

3,000 تومان

مقاله انگليسي همراه با ترجمه

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

Organizational culture and intellectual capital
a new model

توضیحات

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

Organizational culture and intellectual capital
a new model

 

چکیده:

۱- مقدمه

۲- مفهوم فرهنگ سازمانی

۳- تحدید حدود و جایگاه فرهنگ در  الگوهای اصلی بررسی سرمایه فکری

۱-۳. الگوی کاپلان و نورتون: نمره متعادل

 ۳-۲. ناور اسکاندیا

۱-۲-۳. ساختار الگو

۳-۳.  دلایل تکنولوژی

۴-۸. الگوی بانک شاهنشاهی کانادا

۲-۴-۳. جایگاه فرهنگ در الگوی فوق

۵-۳. نشانگر دارایی های غیر ملموس

۶-۳. الگوی دانشگاه وسترن اونتاریو

۷-۳. الگوی ذهنی

۴- اهمیت فرهنگ به عنوان یک هسته مرکزی در بررسی سرمایه فکری

۱-۴- الگوی پیشنهادی

نتیجه گیری

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to examine the connection between the concepts of organizational culture and intellectual capital to enable the proposal of a model to measure intellectual capital. This model highlights culture as an essential component of intellectual capital.

Design/methodology/approach – The study begins with an analysis of the connection between the concepts of organizational culture and intellectual capital. It then examines the principal models that are used to measure intellectual capital, focusing on their structure and the location of culture. The importance of this capital for organizations is emphasized.
Findings – The paper proposes a new model to measure intellectual capital. This model considers culture as the central nucleus around which the remaining integrated capitals configure. The importance of cultural capital is seen within organizations at two levels: the national culture; and the culture of the organization. These are essential features, and give internal logic to the proposed model.

Originality/value – The models of measurement of intellectual capital lack an internal logic which would synchronize the elements with the variables employed when characterizing intellectual capital as a body. There is a tendency to consider each of the elements or capitals mentioned as independent, without a nexus existing to connect them. This paper centres on the search for the stated internal logic and for the consideration of culture as a key element in this. This gives a new focus to the role that is played by the configuration of intellectual capital in each enterprise.

Keywords Organizational culture, Intellectual capital, Modelling Paper type Research paper

چکیده:

هدف – هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری است تا پیشنهاد یک الگو را قادر به بررسی سرمایه فکری نماید. این الگو فرهنگ را به عنوان یک جزء لازم از سرمایه فکری معرفی می نماید.

طراحی / روش شناسی/ شیوه- مطالعه با تحلیلی از رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری آغاز می شود. سپس الگوهای اصلی مورد استفاده در بررسی سرمایه فکری را تحلیل می نماید، در حالیکه تمرکز آن بر ساختار آنها و جایگاه فرهنگ می باشد. اهمیت این سرمایه برای سازمان ها مورد تاکید قرار دارد.

یافته ها – مقاله، الگویی جدید برای بررسی سرمایه فکری پیشنهاد می نماید. این الگو فرهنگ را به عنوان هسته مرکزی در نظر می گیرد که سرمایه های متجمع در حول آن شکل می گیرند. اهمیت سرمایه فکری در سازمان هایی در دو سطح مشاهده می شود: فرهنگ ملی و فرهنگ سازمان اینها اشکال لازم می باشند و بینشی درونی به الگوی پیشنهادی می دهند.

اصلیت/ ارزش – الگوهای بررسی سرمایه فکری، فاقد منطق درونی هستند که عوامل را با متغیرهای مورد کاربرد به هنگام معرفی سرمایه فکری به عنوان یک بدنه، تطابق می دهند. نوعی  تمایل وجود دارد که هر کدام از عوامل یا سرمایه های مذکور را به طور مستقل و بدون نیاز به مرتبط ساختن آنها، در نظر می گیرد. این مقاله تمرکز خود را بر جستجوی منطق درونی ذکر شده و در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان یک عامل کلیدی در آن متوجه می سازد. این کار تمرکز جدیدی بر نقش ایجاد می نماید که به واسطه تجمع سرمایه فکری در هر واحد تجاری ایفا می گردد.

دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی

download

لطفاً برای دانلود ترجمه مقاله، فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری محصول را خریداری و دانلود نمائید…

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان