لغتنامه تصویری ۱۰۰۰ کلمه فرانسوی

شناسه محصول: 306f5710c9ac دسته: برچسب:

توضیحات

لغتنامه تصویری ۱۰۰۰ کلمه فرانسوی

لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی

لغتنامه تصویری ۱۰۰۰ کلمه فرانسوی

فراگیران زبان فرانسه، کتاب “1000 کلمه در زبان فرانسوی” را برای یادگیری کلمات جدید با تصاویر دلپسند موجود در آن، آسان خواهند یافت. این کتاب شامل
فرصت‌های متعددی از ساخت واژگان می‌باشد.
تصاویر جذاب موجود در کتاب مشوق ایجاد ارتباط مستقیم با استفاده از کلمات فرانسوی و موضوعاتی برای یادگیری موثر و طولانی‌مدت می‌باشد.
در انتهای کتاب یک لیست از تمام کلمات انگلیسی-فرانسوی موجود در کتاب، با یک راهنمای تلفظ آسان برای هر کلمه ارائه…

لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی

لغتنامه تصویری ۱۰۰۰ کلمه فرانسوی

فراگیران زبان فرانسه، کتاب “1000 کلمه در زبان فرانسوی” را برای یادگیری کلمات جدید با تصاویر دلپسند موجود در آن، آسان خواهند یافت. این کتاب شامل
فرصت‌های متعددی از ساخت واژگان می‌باشد.
تصاویر جذاب موجود در کتاب مشوق ایجاد ارتباط مستقیم با استفاده از کلمات فرانسوی و موضوعاتی برای یادگیری موثر و طولانی‌مدت می‌باشد.
در انتهای کتاب یک لیست از تمام کلمات انگلیسی-فرانسوی موجود در کتاب، با یک راهنمای تلفظ آسان برای هر کلمه ارائه…

لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی

لغتنامه تصویری ۱۰۰۰ کلمه فرانسوی

فراگیران زبان فرانسه، کتاب “1000 کلمه در زبان فرانسوی” را برای یادگیری کلمات جدید با تصاویر دلپسند موجود در آن، آسان خواهند یافت. این کتاب شامل
فرصت‌های متعددی از ساخت واژگان می‌باشد.
تصاویر جذاب موجود در کتاب مشوق ایجاد ارتباط مستقیم با استفاده از کلمات فرانسوی و موضوعاتی برای یادگیری موثر و طولانی‌مدت می‌باشد.
در انتهای کتاب یک لیست از تمام کلمات انگلیسی-فرانسوی موجود در کتاب، با یک راهنمای تلفظ آسان برای هر کلمه ارائه…

زبان خارجه

فرانسوی