مطالبه مهریه

3,000 تومان

مطالبه مهريه

مبحث اول: مباني مطالبه مهريه از اجراي ثبت

مبحث دوم: محاسن مطالبه از طريق اجراي ثبت

مبحث سوم: مطالبه مهريه به طور همزمان از دادگاه و اجراي ثبت

مبحث پنجم: مرجع صالح درخواست صدور اجرائيه

مبحث ششم: شرايط صدور اجرائيه

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 27

توضیحات

مطالبه مهریه

 

مبحث اول: مبانی مطالبه مهریه از اجرای ثبت

مبحث دوم: محاسن مطالبه از طریق اجرای ثبت

مبحث سوم: مطالبه مهریه به طور همزمان از دادگاه و اجرای ثبت

مبحث پنجم: مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه

مبحث ششم: شرایط صدور اجرائیه

الف- مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد

ب- منجز بودن مهریه و تعهدات

ج- مهریه و اجرای تعهد موجل نباشد

د- تقاضای کتبی زوجه

مبحث هفتم: مطالبه مهریه توسط وکیل زوجه

مبحث هشتم: تکالیف سردفتر

الف- تکالیف مربوط به صدور اجرائیه

ب – تکالیف جانبی سردفتر

مبحث نهم: ابلاغ اجرائیه

مبحث دهم: محاسبه مهریه به نرخ روز

مبحث یازدهم: تکالیف مامور اجرای ثبت

الف – ثبت اجرائیه و تشکیل پرونده

‏ب – بازداشت اموال زوج

‏ج-عدم تعقیب عملیات اجرائی درصورت اعطای نیابت

‏د – استیغای مورد ضمانت

‏و- تحویل یک نسخه از صورت اموال به حافظ و زوجین

‏ز- موارد رد مأمور اجرا

مبحث دوازدهم: حقوق و وظائف زوج

‏الف- قبل از صدور اجرائیه

‏ب – بعد ازصدور اجرائیه

 

مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

 

مبحث اول: مبانی مطالبه مهریه از اجرای ثبت:

مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست.

اسنادی که در اداره ثبت و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی).

منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم، مانند سران دفاتر اسناد رسمی (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۷۶) و سران دفاتر ازدواج و طلاق.

بند الف ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مفاد اسنادرسمی لازم‌الاجرا در مقام تعریف سند لازم‌الاجرا می‌گوید: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک».

ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه ۱۳۱۰ در این خصوص آورده: «اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.  در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد».

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۲۷

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق مطالبه مهریه محصول را خریداری نمائید….

تشکر از خریدتان

  • مطالبه مهریه
  • مطالبه مهریه به نرخ روز
  • مطالبه مهریه از متوفی
  • مطالبه مهریه بعد از طلاق
  • مطالبه مهریه از دیه زوج متوفی
  • مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
  • مطالبه مهریه زوجه متوفی
  • مطالبه مهریه از ورثه
  • مطالبه مهریه بعد از طلاق
  • مطالبه مهریه بعد از فوت همسر

هزینه دادرسی مطالبه مهریه مطالبه مهریه به نرخ روز دادخواست مطالبه مهریه سکه شرایط تقسیط مهریه مهریه زندان ندارد آخرین قانون مهریه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت قانون جدید مهریه سال ۹۵ هزینه دادرسی مطالبه مهریه مطالبه مهریه به نرخ روز دادخواست مطالبه مهریه سکه شرایط تقسیط مهریه مهریه زندان ندارد آخرین قانون مهریه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت قانون جدید مهریه سال ۹۵ هزینه دادرسی مطالبه مهریه مطالبه مهریه به نرخ روز دادخواست مطالبه مهریه سکه شرایط تقسیط مهریه مهریه زندان ندارد آخرین قانون مهریه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت