مقاله انگلیسی همراه با ترجمه بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI

3,000 تومان

مقاله انگليسي همراه با ترجمه

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI

Computers in Human Behavior

Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement
Jung-Chieh Lee, Yih-Chearng Shiue, Chung-Yang Chen*

توضیحات

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI

Computers in Human Behavior

Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement
Jung-Chieh Lee, Yih-Chearng Shiue, Chung-Yang Chen*

لطفاً برای مشاهده ترجمه مقاله بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI محصول را خریداری نمائید.

a b s t r a c t
Although numerous studies have discussed the importance of the relationship between knowledge management and software process improvement (SPI), a research gap still exists in relation to how the specific role of knowledge sharing influences successful SPI  implementation. This study advances our knowledge by developing an innovative model for exploring the impact of knowledge sharing on SPI success, the impact of knowledge sharing in specific organizational cultures, and how the support of top management specifically influences the path to SPI success. To empirically test the model, this study adopts the statistical technique of partial least squares (PLS) to analyze 118 samples collected from SPIcertified
Taiwanese organizations. The results suggest that clan-type organizational culture has a
stronger association with knowledge sharing than hierarchy-type in the context of SPI success. SPI knowledge sharing is found to be a mediator of both clan culture and top management support in the context of SPI success. The findings also include the implication to improve our knowledge about how organizational culture and top management support drive effective knowledge sharing on the way to SPI success

 

چکیده

اگرچه با اطلاعات متعدد درباره ی اهمیت رابطه بین دانش مدیریت و نرم افزار بهبود فرایند SPI ، هنوز یک خلا تحقیقی و علمی وجود دارد. همچنین این مطالعه در باره ی چگونگی نقش ویژه ای از اشتراک دانش موفق اجرای نرم افزار بهبود فرایند SPI تاثیر می گذارد. این مطالعه ی پیشرقت دانش ما با توسعه ی یک مدل افتخاری برای بررسی تاثیر اشتراک دانش در موفقیت نرم افزار بهبود فرایند SPI، تاثیر اشتراک دانش در فرهنگ سازمانی خاص و چگونگی حمایت از مدیران ارشد به ویژه تاثیر در مسیر موفقیت نرم افزار بهبود فرایند SPI. برای آزمایش تجربی این مدل، این مقاله با اتخاذ تکنیک آماری از رگرسیون حداقل مربعات جزیی برای تجذیه و تحلیل صدو هجده نمونه ی سازمان های تایوانی نرم افزار بهبود فرایند SPI جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که خوانواده، نوعی فرهنگ سازمانی با پیوستگی قوی همراه با اشتراک دانش نسبت به سلسله مراتب، نوعی موفقیت در نرم افزار بهبود فرایند SPI است. برای اشتراک گذاری و عرضه نرم افزار بهبود فرایند SPI یک واسطه و میانجی بین فرهنگ خانواده و حمایت مدیریت ارشد در زمینه ی موفقیت نرم افزار بهبود فرایند SPI است.

همچنین که این یافته ها شامل مفهوم برای بهبود دانش ما در مورد اینکه چگونه فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد، به سوی اشتراک دانش موثر بر سر راه موفقیت نرم افزار بهبود فرایند SPI حرکت می کنند.

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI
بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI

 

 

برای دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید.

download

لطفاً برای مشاهده ترجمه مقاله بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد برای رواج دانش در طول موفقیت جریان نرم افزاری SPI محصول را خریداری نمائید.

تشکر از خریدتان