مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص

شناسه محصول: 930429c6067a دسته:

توضیحات

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-19-ص

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص

نام فایل : مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷
حجم : ۱۳۳۸ کیلوبایت
‹‹ مهارتهای رشته ورزشی والیبال ››جلسه اولتربیت بدنی ۲هدف : آموزش پنجه طرح درس : روزانه زمان : ۱:۳۰ تجهیزات مورد نیاز : توپ مکان : سالن اهداف جزئی حیطه شناختی : آشنایی با قوانین والیبال حیطه عاطفی : قبول مسئولیت ؛ همکاری گروهی ؛ فداکاری تیمی ؛تشویق گروه … حیطه روانی – حرکتی : مهارتهای والیبال ، هماهنگی پاس روش اجرا گرم کردن : دویدن پنج دقیقه…

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-19-ص

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص

نام فایل : مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷
حجم : ۱۳۳۸ کیلوبایت
‹‹ مهارتهای رشته ورزشی والیبال ››جلسه اولتربیت بدنی ۲هدف : آموزش پنجه طرح درس : روزانه زمان : ۱:۳۰ تجهیزات مورد نیاز : توپ مکان : سالن اهداف جزئی حیطه شناختی : آشنایی با قوانین والیبال حیطه عاطفی : قبول مسئولیت ؛ همکاری گروهی ؛ فداکاری تیمی ؛تشویق گروه … حیطه روانی – حرکتی : مهارتهای والیبال ، هماهنگی پاس روش اجرا گرم کردن : دویدن پنج دقیقه…

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-19-ص

مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص

نام فایل : مهارتهای-رشته-ورزشی-والیبال-۱۹-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷
حجم : ۱۳۳۸ کیلوبایت
‹‹ مهارتهای رشته ورزشی والیبال ››جلسه اولتربیت بدنی ۲هدف : آموزش پنجه طرح درس : روزانه زمان : ۱:۳۰ تجهیزات مورد نیاز : توپ مکان : سالن اهداف جزئی حیطه شناختی : آشنایی با قوانین والیبال حیطه عاطفی : قبول مسئولیت ؛ همکاری گروهی ؛ فداکاری تیمی ؛تشویق گروه … حیطه روانی – حرکتی : مهارتهای والیبال ، هماهنگی پاس روش اجرا گرم کردن : دویدن پنج دقیقه…

سایر رشته های فنی مهندسی