نمونه آزمون scl 90 – نمونه انجام شده SCL 90

شناسه محصول: 86a2eba21d85 دسته:

توضیحات

نمونه آزمون scl 90 – نمونه انجام شده SCL 90

نمونه آزمون scl 90 - نمونه انجام شده SCL 90

نمونه آزمون scl 90 – نمونه انجام شده SCL 90

نمونه تفسیر scl90 – نمونه آزمون scl 90
نمونه انجام شده SCL 90 – نمونه تفسیر آزمون scl90
نمونه گزارش آزمون SCL-90
 
تعداد صفحات: ۷
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پاسخنامه آزمودنی
جدول محاسبه نمرات SCL90
پروفایل SCL90
الف) شاخص های کلی
شاخص های شدت کلی(GIS):
شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
مجموع نشانه های مثبت (PST)
ب) ابعاد نشانه ها (از بیشترین به کمترین)
افسردگی (DEP)
حساسیت بین فردی (I-S)
اضطراب فوبی (PHOB)
اضطراب (ANX)
روان پریشی (PSY)
وسواس فکری – عملی…

نمونه آزمون scl 90 - نمونه انجام شده SCL 90

نمونه آزمون scl 90 – نمونه انجام شده SCL 90

نمونه تفسیر scl90 – نمونه آزمون scl 90
نمونه انجام شده SCL 90 – نمونه تفسیر آزمون scl90
نمونه گزارش آزمون SCL-90
 
تعداد صفحات: ۷
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پاسخنامه آزمودنی
جدول محاسبه نمرات SCL90
پروفایل SCL90
الف) شاخص های کلی
شاخص های شدت کلی(GIS):
شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
مجموع نشانه های مثبت (PST)
ب) ابعاد نشانه ها (از بیشترین به کمترین)
افسردگی (DEP)
حساسیت بین فردی (I-S)
اضطراب فوبی (PHOB)
اضطراب (ANX)
روان پریشی (PSY)
وسواس فکری – عملی…

نمونه آزمون scl 90 - نمونه انجام شده SCL 90

نمونه آزمون scl 90 – نمونه انجام شده SCL 90

نمونه تفسیر scl90 – نمونه آزمون scl 90
نمونه انجام شده SCL 90 – نمونه تفسیر آزمون scl90
نمونه گزارش آزمون SCL-90
 
تعداد صفحات: ۷
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پاسخنامه آزمودنی
جدول محاسبه نمرات SCL90
پروفایل SCL90
الف) شاخص های کلی
شاخص های شدت کلی(GIS):
شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
مجموع نشانه های مثبت (PST)
ب) ابعاد نشانه ها (از بیشترین به کمترین)
افسردگی (DEP)
حساسیت بین فردی (I-S)
اضطراب فوبی (PHOB)
اضطراب (ANX)
روان پریشی (PSY)
وسواس فکری – عملی…

روان شناسی