نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

شناسه محصول: 5f396098a7cd دسته:

توضیحات

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده آزمون نئو
نمونه ای از تفسیر آزمون نئو
تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
۱-کنترل اعتبار
۲-محاسبه نمرات
۳-توصیف کلی شخصیت
۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
۵-همبسته های شخصیتی
۶-فرضیه های بالینی
۷-ثبات پروفایل
۸-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند…

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده آزمون نئو
نمونه ای از تفسیر آزمون نئو
تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
۱-کنترل اعتبار
۲-محاسبه نمرات
۳-توصیف کلی شخصیت
۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
۵-همبسته های شخصیتی
۶-فرضیه های بالینی
۷-ثبات پروفایل
۸-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند…

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده آزمون نئو
نمونه ای از تفسیر آزمون نئو
تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
۱-کنترل اعتبار
۲-محاسبه نمرات
۳-توصیف کلی شخصیت
۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
۵-همبسته های شخصیتی
۶-فرضیه های بالینی
۷-ثبات پروفایل
۸-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند…

روان شناسی