پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام


این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد.   تعداد سوالات: 30 تعداد صفحات: 4 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی نوع فایل: WORD …