پرسشنامه هوش هیجانی بار آن


Bar – on Emotional Quotient نسخه نهایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) که معادل انگلیسی آن Emotional Quotient Inventory است در سال ۲۰۰۲ ارائه شد. این پرسشنامه دارای ۱۳۳ سوال است که در ایران نسخه ۹۰ ماده‌ای از آن تهیه شده و ضریب همسانی درونی آن مناسب گزارش شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ زیرمقیاس است که در ۵ حیطه کلی قرار می‌گیرند. این پنج حیطه و زیرمقیاس‌های آن عبارتند از: مولفه درون فردی: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال. مولفه بین فردی: همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی. مولفه سازگاری: حل مسئله، واقع گرایی، انعطاف پذیری. مولفه مدیریت استرس: تحمل فشار روانی، کنترل تکانش. مولفه خلق عمومی: خوش بینی، شادمانی.   تعداد سوالات: 90 تعداد صفحات: 11 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه – روایی و پایایی نوع فایل: WORD   …