کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION

توضیحات

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION


توضیحات : کتاب تاکتیک های شطرنج برای مسابقات نوشته سوزان پولگار است که برای ریتینگ های ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ توسط مربیان آموزشگاه Vchess توصیه می شود . با خواندن تنها روزی ۱۰ تاکتیک هاز این کتاب شما بعد از یک ماه حداقل افزایش ۵۰ واحد ریتینگ را خواهید داشت . این کتاب ابتدا با ذکر مثالی تاکتیک ها را در عمل به شما نشان داده سپس تمریناتی پیرو آن تاکتیک به شما می دهد . این کتاب در ترم دوم اموزشگاه مورد تدریس نیز قرار می گیرد .   …

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION


توضیحات : کتاب تاکتیک های شطرنج برای مسابقات نوشته سوزان پولگار است که برای ریتینگ های ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ توسط مربیان آموزشگاه Vchess توصیه می شود . با خواندن تنها روزی ۱۰ تاکتیک هاز این کتاب شما بعد از یک ماه حداقل افزایش ۵۰ واحد ریتینگ را خواهید داشت . این کتاب ابتدا با ذکر مثالی تاکتیک ها را در عمل به شما نشان داده سپس تمریناتی پیرو آن تاکتیک به شما می دهد . این کتاب در ترم دوم اموزشگاه مورد تدریس نیز قرار می گیرد .   …

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION


توضیحات : کتاب تاکتیک های شطرنج برای مسابقات نوشته سوزان پولگار است که برای ریتینگ های ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ توسط مربیان آموزشگاه Vchess توصیه می شود . با خواندن تنها روزی ۱۰ تاکتیک هاز این کتاب شما بعد از یک ماه حداقل افزایش ۵۰ واحد ریتینگ را خواهید داشت . این کتاب ابتدا با ذکر مثالی تاکتیک ها را در عمل به شما نشان داده سپس تمریناتی پیرو آن تاکتیک به شما می دهد . این کتاب در ترم دوم اموزشگاه مورد تدریس نیز قرار می گیرد .   …

کتاب ، جزوه

تاکتیک در شطرنج , کتاب تاکتیک در شطرنج , تاکتیک های برنده در شطرنج , شطرنج و تاکتیک