گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

توضیحات

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

عنوان کتاب:گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-سنگ کاسه۲-سنگ پهن و تختی۳-شتر سنگ۴-سنگ آسیاب۵-سنگ گاو۶-سنگ عروس۷-سفال های قلعه۸-سنگ چین۹-دو شاخه سنگ۱۰-صورت۱۱-ساروج۱۳-آهک۱۴-سفال شکسته و سنگ۱۵-سنگ فلش دار۱۶-طلسمات
قسمتی از کتاب:معمولا سنگ گاو در کنا چشمه ها به صورت یک پهلو دیده میشود که این نماد نشان سفید خانه است ودر پستان گاو چند الماس را جاساز میکردندو در زیر پشت پستان که به دم وصل میشود سوراخ ریزی…

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

عنوان کتاب:گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-سنگ کاسه۲-سنگ پهن و تختی۳-شتر سنگ۴-سنگ آسیاب۵-سنگ گاو۶-سنگ عروس۷-سفال های قلعه۸-سنگ چین۹-دو شاخه سنگ۱۰-صورت۱۱-ساروج۱۳-آهک۱۴-سفال شکسته و سنگ۱۵-سنگ فلش دار۱۶-طلسمات
قسمتی از کتاب:معمولا سنگ گاو در کنا چشمه ها به صورت یک پهلو دیده میشود که این نماد نشان سفید خانه است ودر پستان گاو چند الماس را جاساز میکردندو در زیر پشت پستان که به دم وصل میشود سوراخ ریزی…

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)

عنوان کتاب:گنج باستان( از سری مجموعه کتابهای طلائی گنج یابی)
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-سنگ کاسه۲-سنگ پهن و تختی۳-شتر سنگ۴-سنگ آسیاب۵-سنگ گاو۶-سنگ عروس۷-سفال های قلعه۸-سنگ چین۹-دو شاخه سنگ۱۰-صورت۱۱-ساروج۱۳-آهک۱۴-سفال شکسته و سنگ۱۵-سنگ فلش دار۱۶-طلسمات
قسمتی از کتاب:معمولا سنگ گاو در کنا چشمه ها به صورت یک پهلو دیده میشود که این نماد نشان سفید خانه است ودر پستان گاو چند الماس را جاساز میکردندو در زیر پشت پستان که به دم وصل میشود سوراخ ریزی…

آموزش

کتاب نایاب گنج باستان,اسرار نشانه ها – چشم طلائی,علائم و نشانه ها در گنج یابی