گورستان عصر برنز

توضیحات

گورستان عصر برنز

گورستان عصر برنز

گورستان عصر برنز

عنوان کتاب:گورستان عصر برنز
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-مقدمه۲-تاریخچه بهره گیری از فلز در ایران۳-تقسیم بندی دوران مفرغ۴-کاسیان و هنر فلز کاری۵-مفرغ لرستان۶-جنگ افزارهای برنز لرستان۷-تپه باستانی بردبل۸-گورستان بردبال-۹-فعالیت باستان شناسی در برد بال.
قسمتی از کتاب:یک گروه عمده از اشیاء و ابزار مکشوفه در ناحیه ی لرستان شامل جنگ افزارها و سلاح های جنگی برنزی است که حفاری های مناطق غربی و محدوده ی کوه های زاگرس خصوصا در ناحیه ی عمومی لرستان به…

گورستان عصر برنز

گورستان عصر برنز

عنوان کتاب:گورستان عصر برنز
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-مقدمه۲-تاریخچه بهره گیری از فلز در ایران۳-تقسیم بندی دوران مفرغ۴-کاسیان و هنر فلز کاری۵-مفرغ لرستان۶-جنگ افزارهای برنز لرستان۷-تپه باستانی بردبل۸-گورستان بردبال-۹-فعالیت باستان شناسی در برد بال.
قسمتی از کتاب:یک گروه عمده از اشیاء و ابزار مکشوفه در ناحیه ی لرستان شامل جنگ افزارها و سلاح های جنگی برنزی است که حفاری های مناطق غربی و محدوده ی کوه های زاگرس خصوصا در ناحیه ی عمومی لرستان به…

گورستان عصر برنز

گورستان عصر برنز

عنوان کتاب:گورستان عصر برنز
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-مقدمه۲-تاریخچه بهره گیری از فلز در ایران۳-تقسیم بندی دوران مفرغ۴-کاسیان و هنر فلز کاری۵-مفرغ لرستان۶-جنگ افزارهای برنز لرستان۷-تپه باستانی بردبل۸-گورستان بردبال-۹-فعالیت باستان شناسی در برد بال.
قسمتی از کتاب:یک گروه عمده از اشیاء و ابزار مکشوفه در ناحیه ی لرستان شامل جنگ افزارها و سلاح های جنگی برنزی است که حفاری های مناطق غربی و محدوده ی کوه های زاگرس خصوصا در ناحیه ی عمومی لرستان به…

آموزش

pdf گورستان عصر برنز,تپه باستانی بردبل,سهم بندی و تقسیم گنج,شناسائی حوضچه ها در گنج یابی